December 7, 2021

ในประมวลกฎหมายแพ่ง ได้แยกคำร้องของคำว่าการพนันหรือพนันขันต่อไว้ต่างหากจากกัน

เพียงพอจะชี้แจงความหมายของคำว่า


การเดิมพัน หมายถึง การเข้าเล่นเสี่ยงดวงซึ่งจำเป็นต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณรวมทั้งความ

สามารถมาพนันเอาสินทรัพย์กันจะโดยถูกใจหรือมิเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก็ตาม 

เป็นต้นว่า การเล่นการเดิมพันไพ่โคนง บิลเลียดรู แล้วก็ตีผี ฯลฯ” “ต่อรอง” เป็น การเล่นที่

บุคคลสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันข้ามในเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่แน่นอน อันจะเกิด

ขึ้นในอนาคตแล้วก็ได้มาตกลงกันว่า หากเรื่องเป็นไปตามนั้นจริง ข้างหนึ่งแพ้รวมทั้งอีกข้าง

หนึ่งชนะ ข้างแพ้จำเป็นที่จะต้องเสียตังค์ให้แก่ผู้ชนะดังที่ได้ตกลงกันไว้ตัวอย่างเช่นพนันกัน

ว่าสะพานจะเปิดเมื่อใด คนใดจะเป็นอธิบดีกรมตำรวจคนถัดไป แชมเปี้ยนโลกมวยสากลคนถัด

ไปเป็นผู้ใดกันฯลฯ

ในข้อบังคับซึ่งเกี่ยวกับ

การเดิมพันโดยตรงซึ่งอย่างเช่นพ.ร.บ.การเดิมพัน ก็ไม่ได้แยกคำพินิจ

พิจารณาคำศัพท์ไว้เหมือนกัน อะไรดีแล้ว ได้มีมาตรา ทวิ ข้อกำหนดเพิ่มเติมอีกไว้เพื่อขยาย

ความหมายของคำว่า การเล่นในพ.ร.บ.การเดิมพัน ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายแล้วก็

แนวทางการทำนายด้วย ซึ่งพอๆกับว่า คำว่าการพนันนั้นรวมถึงรวมถึงการต่อรองด้วย
ลักษณะทั่วไปของการเดิมพันจะเป็นความไม่ถูกอาญาก็เมื่อข้อบังคับข้อบังคับห้าม ไหมได้รับ

อนุญาตจากเจ้าหน้าที่และก็พนันเอาเงินทองกันด้วย ซึ่งประเด็นนี้ในตัวบทของพ.ร.บ.การเดิมพัน

ได้แยกลักษณะความผิดพลาดถึงหัวข้อการห้ามไม่ให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่น หรือเข้าพนัน

สำหรับในการเล่นอันกำหนดเอาไว้ภายในบัญชี กรัม ด้านหลังพ.ร.บ.การเดิมพันหรือการเล่นซึ่ง

มีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นรุนแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีข้าราชการได้ออกกฎกระทรวงเจาะจงเพิ่ม

อีกห้ามไว้

 แม้กระนั้นเมื่อรัฐบาล ใคร่ครวญมีความเห็นว่า ใน สถานที่ใดเหมาะจะอนุญาตภายใต้

บังคับข้อแม้อะไรก็แล้วแต่ให้มีการเล่นจำพวกใดก็อนุญาตได้ โดยออกพระราชกฤษฎีกา จากบท

บัญญัตินี้จะมองเห็นได้ว่าข้อบังคับได้ห้ามการอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันไว้โดยเด็ด

ขาดคนจัดให้มีบางทีก็อาจจะมิได้เล่น คนเล่นอาจจะมิได้พนัน แต่ว่าผู้พนันควรจะเป็นผู้เล่นเสมอ

 ซึ่งมาจากมาตรา ทวิ ที่ชี้แจงความหมายของคำว่า การเล่น ซึ่งสื่อความหมายรวมตลอดถึงกา

ทายแล้วก็ทายด้วยนั้นเอง ซึ่งการจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันสำหรับการเล่นตามความลับ

วรรคนี้ จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตก่อน ซึ่งจะทำเป็นโดยถูกกฎหมาย แม้กระนั้นทางที่จะทำให้ได้

รับอนุญาตโดยถูกใจนั้นทำเป็นยากยิ่ง เพราะเหตุว่ารัฐบาลจะได้อนุญาตก็เมื่อได้ออกเป็นพระราช

กฤษฎีกาแล้ว 

ความปรารถนาเล่นขณะที่ขอกับในเวลาที่จะได้รับอนุญาตไกลห่างกันมากมาย

 และก็โดยเฉพาะทางการก็ไม่มีแนวทางที่จะอนุญาตด้วยก็ได้ผลสำเร็จให้เป็นไปไม่ได้จะอนุญาต

ให้มีการเล่นการเดิมพันตามบัญชี กรัม ได้เลย
ส่วนการเล่นในบัญชี ข. ด้านหลังพ.ร.บ.การเดิมพันหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่น

อื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงเจาะจงเพิ่มเอาไว้ในบัญชี ข. จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางส่งผล

ให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ ต่อเมื่อรัฐมนตรีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที

ผู้ผลิใบอนุญาต

เห็นควร รวมทั้งผลิใบอนุญาตให้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีเอกสารสิทธิ์
ส่วนวรรค ข้อกำหนดว่าสำหรับการเล่นในวรรค ข้างต้นนั้น จะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มีใบอนุมัติ

ให้มีขึ้น หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุมัติ
จะมองเห็นได้ว่าการเล่นตามบัญชี ข. นั้น ข้อบังคับมีจุดหมายจะบังคับเฉพาะผู้จัดให้มีขึ้น เพื่อเป็น

ทางนำมาซึ่งการก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้จัดจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็เมื่อได้รับอนุญาตแค่นั้น

 ถึงแม้ว่าการเล่นนั้นจะมีการพนันไหมไม่จำเป็น ถ้าหากปรากฏข้อพิสูจน์ว่าได้รับผลตอบแทน

 ก็จึงควรได้รับอนุญาตก่อนก็เลยจะทำเป็น ถ้าหากไม่ขอนับได้ว่าเป็นความผิดพลาดแล้ว 

นอกจากการเล่นที่มีกฎกระทรวงอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ว่าไม่ต้องขอ เป็นต้นว่า การเล่น
ริดซ์ บิลเลียด วิ่งโคคน ภายใต้บังคับข้อแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่นั้น ก็เลยจะไม่ต้องขอ
รวมทั้งหากเล่นก็พนันกันได้โดยไม่ผิดกฎหมายด้วย